3 Samenwerkingspartners van het schoolmaatschappelijk werk

Samenwerking in de school

De  SMW-er werkt intensief samen met docenten/leerkrachten en andere schoolondersteuners en maakt deel uit van de interne ondersteuningsstructuur op de school. In het PO is dat het Onderwijs zorg overleg en in het VO het Schoolondersteuningsteam.  De teams bestaan minimaal uit de intern begeleider (IB-er) of zorg coördinator, de jeugdverpleegkundige, de schoolcontactpersoon (voorheen begeleider leerlingenzorg) nu contactpersoon van het onderwijs arrangeerteam(OAT) in de wijk, de schoolmaatschappelijke werker, en in het kader van educatief partnerschap, in principe ouders/verzorgers en leerlingen. Deze personen zijn ‘vaste gezichten’ op school met een brede kennis van hun domein én met expertise, tijd en speelruimte om binnen de school concreet aan de slag te gaan. In overleg wordt bepaald of en welke andere partijen bij bepaalde vraagstukken moeten worden betrokken. 

De gespreksonderwerpen in de teams zijn veelal de ondersteuningsbehoeften van de leerling en vragen van de leerkracht/docent en/of ouders/verzorgers. Tijdens de overleggen kijkt  het hele team naar kansen en mogelijkheden  in de school-, thuis-, en vrijetijdssituatie van de leerling.

 (Wit, R., de (2013a); Ondersteuningsplan samenwerkingsverband passend Koers VO (2014).

Handelingsgericht werken

In passend onderwijs ligt het uitgangspunt bij de ondersteuningsroute vanuit de teams op het PO en VO bij handelingsgericht werken. Hierbij staan de ondersteuningsbehoefte van de leerling centraal en niet de beperkingen. Daarnaast gaat handelingsgericht werken uit van continue afstemming en wisselwerking tussen de leerling en zijn of haar sociale omgeving: de klas, de leerkracht/docent/ mentor en de ouders/verzorgers. De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken voor het onderwijs zijn:  

  1. De onderwijszorg- en eventueel opvoeding  van de leerling  staan centraal.
  2. Leerlingen leren in interactie met hun omgeving: de leerkracht/docenten, klasgenoten, hun ouders.
  3. De leerkracht/docent/ mentor is dé spil.
  4. De focus ligt op eigen kracht, kansen en mogelijkheden.
  5. Constructief samenwerken met álle betrokken partijen.
  6. Sterke doelgerichtheid en SMART-geformuleerde werkdoelen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
  7. Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend.
  8. Eesystematische en transparante werkwijze.   
 
 
 
 In schema ziet dat er als volgt uit:

(http://wij-leren.nl/hgw-passend-onderwijs.php)

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking buiten de school

Samenwerking met wijkteams

Het SMW vormt vanuit de school een belangrijke schakel naar de wijkteams. Zij speelt daarom, in samenwerking met de IB-er/ zorgcoördinator, een sleutelrol in afstemming met de jeugdketen.

Wanneer meer of andere ondersteuning nodig is dan het SMW, de school, of het samenwerkingsverband kan bieden, schakelt de SMW-er, in overleg met de school en ouders, tijdig naar het wijkteam. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er sprake is van multi problematiek, complexe enkelvoudige problematiek  en/of het vermoeden bestaat dat er specialistische zorg voor de leerling en/of het gezin nodig is.  De SMW-er beoordeelt de problematiek op basis van een professionele analyse en door middel van het werk en Toeleidingsdocument SMW. Daarin kunnen SMW-ers waar nodig het Ernsttaxatiemodel (ETM) en de Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK) benutten.    

 

 

 
 

 

Om het Rotterdamse onderwijs en het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ) met elkaar te verbinden, zijn eerste afspraken gemaakt door de Vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam (FOKOR), het Servicepunt SMW,  het CJG en aanbieders van het SMW. Deze eerste afspraken zijn te vinden via de volgende linken:  

Voor het PO:

http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202013/Jeugd%20en%20Onderwijs/RotterdamsJeugdstelsel/Toeleiding_naarjeugdhulp_vanuit_primaironderwijsversie1.pdf

Voor het VO:

 http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Document%202013/Jeugd%20en%20Onderwijs/RotterdamsJeugdstelsel/Toeleiding_naarjeugdhulp_vanuit_voortgezetonderwijsversie1.pdf

 

NB: Deze afspraken worden, met name de stappenplannen, toeleiding naar het wijkteam en het werken met 1 plan,  op het moment van schrijven van dit handboek nader uitgewerkt. In een later stadium zullen de definitieve afspraken hierover in het handboek worden opgenomen.

Enkele onderdelen van de afspraken  zijn:

SMW-XTRA

Vanuit de school legt de SMW-er contact met het wijkteam uit de wijk waar de leerling woont. Als de school te maken heeft met een hoge caseload, verspreidt over meerdere Rotterdamse wijkteams, dan kan aanspraak gemaakt worden op  SMW-XTRA. Het gaat hierbij niet om extra formatie of bekostiging, maar om flexuren die alleen in afstemming met de gemeente worden ingezet. Aan de hand van een analyse wordt SMW-XTRA ingezet. Het Servicepunt is het coördinatiepunt voor  SMW-XTRA.

Evaluatie en registratie

De school, SMW -aanbieders en het wijkteam evalueren jaarlijks de samenwerking op proces- en

inhoudsniveau. De analyses en de hieruit voortvloeiende conclusies worden op bestuurlijk niveau besproken. Het Servicepunt SMW ontwikkelt de evaluaties, zet ze uit en verwerkt de resultaten van de evaluaties. Het registratiemodel OKR addendum SMW wordt vervangen door het werk en Toeleidingsdocument SMW. Dit document wordt op termijn gedigitaliseerd en het registratiesysteem van het SMW opgenomen.

( Wit, R., de (2013a).

Samenwerking met het CJG

Het CJG is in wijk eveneens de  ‘front office’ voor jeugdigen en ouders/verzorgers.  Het CJG is voor jeugdigen en ouders/verzorgers ook een logische ingang tot het wijkteam. Het schoolmaatschappelijk werk vormt de verbinding  van de school met het CJG en werkt hierin samen met de jeugdverpleegkundige, de pedagogen van het CJG en het consultatiebureau voor opvoed- en opgroeivragen. De SMW-er beantwoordt ook vragen van ouders die contact hebben met het CJG,

Samenwerking met het formele en informele netwerk

De meeste ouders/verzorgers vragen advies of steun bij de opvoeding of ontwikkeling van hun kind(eren) in hun directe omgeving, zoals familie, buren, vrienden. Dit is niet in elk gezin of wijk even sterk ontwikkeld of even vanzelfsprekend.

De inzet van de gemeente is om dit verder te stimuleren waardoor ouders/verzorgers en leerlingen vooral in hun eigen omgeving steun krijgen: de zogenaamde pedagogische civil society. Het SMW maakt gebruik van deze informele netwerken om de leerling/gezinnen die dat nodig hebben, te activeren.

Daarnaast zijn er vrijwillige initiatieven en professionele organisaties  in de wijk die gezinnen en jeugdigen iets extra’s kunnen bieden op het terrein van welzijn, preventie en ondersteuning. Concrete initiatieven zijn bijvoorbeeld: opvoedingsprogramma’s, voorlichting- en preventie activiteiten en sportprogramma’s.  Het  SMW werkt actief samen met het professionele  en vrijwillige  (wijk)netwerk en benut het aanbod voor leerlingen en ouders/verzorgers in haar eigen werk.

                       

Heeft u vragen?

Stel ze via ons formulier